SHATÉ TANTSUKOOLI ÕPPELEPING

  1. ÜLDINFO

Õppeasutuse liik: HUVIKOOL

Õppeasutuse nimetus: SHATÉ TANTSUKOOL

Kooli pidaja: MTÜ Shaté Tantsukool

Registrikood: 80145051

Aadress: Narva mnt 2, Tartu 51009

Arvelduskonto: EE802200221017402739

Õppeasutuse EHISe ID: 4391

Kontakt: tantsukool@shate.ee

Esindaja: Krõõt Kiviste kroot@shate.ee, tel 5090 030;

  1. LEPINGU OBJEKT

2.1 Lepingu objektiks on Shaté Tantsukooli (edaspidi Tantsukool) poolt Õpilasele osutatav huvihariduslik õpe huvi- põhi- või süvaõppe õppekaval. Leping sätestab pooltevahelised suhted, õigused ja kohustused Õpilase Tantsukoolis õppimise ajal ning on aluseks õpingute alustamiseks Tantsukoolis.

2.2 Õpilase all käsitletakse lepingus Tantsukooli õppetöös osalevat õppijat.

2.3 Õpilase esindaja all käsitletakse lepingus nii alaealise õpilase lapsevanemat või seaduslikku esindajat kui täiskasvanud õppijat.

  1. ÕPPETÖÖ

3.1. Tantsukool loob tingimused kvaliteetse tantsuhuvihariduse omandamiseks ja viib läbi õppekavajärgsed õppetunnid ja lisategevused.

3.2. Regulaarsed õppetunnid algavad septembri esimesel nädalal ning lõppevad juuni teisel nädalal, kokku on õppeaastas 36 õppenädalat. Riiklikel pühadel ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministri poolt kehtestatud üldhariduskooli koolivaheaegadel õppetööd ei toimu, v.a juhul, kui Tantsukool peab vajalikuks lisatundide korraldamist.

3.3 Õppetöö toimub tunniplaani alusel. Tantsukoolil on õigus teha tunniplaanis põhjendatud muudatusi. Muudatustest teavitatakse Õpilasi ja Õpilaste esindajaid Stuudiumi keskkonna kaudu.

3.4. Õppetöö viiakse läbi Tantsukooli ruumides Tartus, aadressil Narva mnt 2. Vajadusel ja/või õppetöö parema korraldamise eesmärgil võib Tantsukool muuta õppetöö toimumise kohta või rakendada distantsõpet.

3.5. Õpilase vastuvõtmiseks Tantsukooli tuleb täita ankeet-avaldus (tantsijakaart), mis edastatakse Õpilase esindajale maili teel. Õppijal ja Õppija esindajal on vabadus valida enda soovidele vastav õppesuund, kuid Tantsukoolil jääb õigus vastavalt Õppija tantsutehnilisele tasemele, motivatsioonile ja tantsija pere valmisolekule panustada lapse tantsuharidusse muuta Õppija suunavalikut ja vajadusel vähendada Õppija treeningkoormust Õppija arengut ja heaolu silmas pidades. Tantsukool võib suunavaliku paremaks otsustamiseks läbi viia proovitunde ja katseid.

3.6 Õppima asumine Tantsukoolis eeldab Tantsukooli õppelepingu tingimustega nõustumist.

  1. ÕPPEMAKS

4.1. Tantsukoolis õppimine on tasuline. Õppemaksu tasumise kohustus lasub Õpilase esindajal. Õppekohamaksumuse, s.h Õpilase esindaja poolt tasutava õppemaksu info on leitav Tantsukooli koduleheküljelt https://shate.ee/oppemaks/

Õppekohamaksumus koosneb kolmest komponendist: Õpilase esindaja poolt tasutav õppemaks, kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) osaline õppekohamaksumuse kompensatsioon ja huvikoolipoolne õppekohamaksumuse dotatsioon. Kui Õpilase sissekirjutusejärgne KOV ei toeta lapse huvihariduslikku õpet või toetab seda vähemal määral kui arvestuslik Tartu linna huvihariduse toetuse keskmine määr, siis kuulub ka see komponent õppekohamaksumusest osaliselt või täielikult tasumisele Õpilase esindaja poolt. Kui KOV tasub õppija õppekohamaksumuse eest rohkem kui Tartu linna arvestuslik keskmine, arvestatakse ülejäänud osa õppekohamaksumuse huvikoolipoolse dotatsiooni katteks.

4.2. Õppemaksu arvestatakse õppeaasta kaupa, mille tasumine toimub nelja võrdse osamaksena. Kui õppija alustab õpinguid huvikoolis õppeaasta keskel, arvestatakse aastamaks vastavalt õppeaasta lõpuni jäävatele õppenädalatele ning jagatakse osamakseteks.

4.3. Õppemaks tasutakse vastavalt väljastatud arvetele Tantsukooli arvelduskontole. Tantsukoolil on õigus õppemaksu mittetasumisel õppemaks Õpilase esindajalt sisse nõuda läbi inkassoettevõtte, sealjuures kõik kulud, mis on seotud õppemaksu sissenõudmisega Õpilase esindajalt, kannab Õpilase esindaja. Tantsutundidest puudumine ei vabasta õppemaksu tasumise kohustusest.

4.4 Tantsukool pakub õppemaksu soodustusi ühe pere mitme õppija puhul, arvestades soodustust noorema õppija õppemaksust. Soodustusi saavad taotleda ka raskes majanduslikus seisus pered. Pikaajalise puudumise puhul kirjalikult ette teatades on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist järgmisest osamaksest. Täpsemad tingimused on välja toodud Tantsukooli kodulehel https://shate.ee/oppemaks/.

4.5. Õppekavajärgse tunniplaanivälise õppetöö eest (nt lisatunnid enne võistluseid) Õpilase esindaja lisatasu tasuma ei pea, v.a Õppija valitud vabatahtlikud lisakoolitused, eratunnid, õpigrupis osalemine, kursused, laagrid jms.

4.6. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma lisaks õppemaksule vastavalt õppekavas ettenähtud tegevustele ja õpiväljundite saavutamise vajadustele õppega kaasnevate kulude eest. Vastav loetelu õppega kaasnevatest kuludest (sobilike treeningriiete kirjeldus, esindusvorm, kostüümid, õppematerjalid, kultuurisündmuste külastuste piletid, laagrid, võistluste osalustasud, transpordikulud, õpetaja päevatasud ja muud õpilase huvihariduslikus õppes osalemist puudutavad kulud vastavalt õppesuunale, nende orienteeruvad suurused ja maksetähtajad) on välja toodud Tantsukooli kodulehel https://shate.ee/oppemaks/ ja edastatakse ka Stuudiumi kaudu. Lisanduvate kulude täpsed suurused ja maksetähtajad edastab Tantsukool Õpilase esindajale esimesel võimalusel Stuudiumi keskkonnas. Juhul, kui Õpilase esindaja etteantud kuupäevaks täiendavaid makseid ei tasu, on Tantsukoolil õigus Õpilast vastavale sündmusele mitte lubada.

4.6.1 Grupiga võisteldes arvestab Tantsukool võistlustel osalema grupi kogu koosseisu (kui Õpetaja ettepanekul ei ole mõistlik teha põhjendatud muudatusi koosseisus). Võistlustel mitteosalemisest tuleb teada anda Stuudiumis määratud tähtajaks, hiljem teatatud puudumise korral tuleb tasuda kõik võistlustega seotud kulud.

4.6.2 Võistlustele ja tagasi Tantsukooli sõidab kogu grupp alati koos ühise transpordiga. Erandite osas (näiteks õpilaste puhul, kelle start võistlustel on ülejäänud õpilastest palju varem või hiljem) tuleb kirjalik kooskõlastus saada kirjutades aadressile tantsukool@shate.ee

4.7. Tantsukooli õppekohamaksumused ja Õpilase esindaja poolt tasutav õppemaks õppeaastaks tehakse teatavaks hiljemalt 1. septembriks. Tantsukoolil ei ole õigust õppeaasta jooksul õppemaksu suurust muuta.

  1. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Õpilasel on õigus saada osa kvaliteetsest tantsuhuviharidusest professionaalsete ja kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel.

5.2 Õpilasel on õigus valitud õppekavas ettenähtud õppe sisu edastamisele hoolival ja Õpilase eripära arvestaval viisil.

5.3 Õpilasel on õigus saada igakülgset tuge mitmekülgse isiksuse kujunemiseks ja esmast nõustamist erinevate murede puhul.

5.4 Õpilasel on õigus konfidentsiaalsusele õpetajaga jagatud info osas, v.a juhul, kui õpetaja tunnetab ohtu Õpilase tervisele või elule.

5.5 Õpilasel on õigus saada Tantsukoolilt lisainfot enesearengu võimaluste, koolituste, töötubade ja tantsuvaldkonna sündmuste kohta.

5.6 Õpilasel on õigus saada tagasisidet oma arengu kohta ja soovitusi enda mitmekülgse arengu toetamiseks.

5.7 Õpilaselt oodatakse viisakat eneseväljendust ja hoolivat suhtumist oma õpetajatesse.

5.8 Õpilasel on kohustus hoida Tantsukoolis korda, suhtuda heaperemehelikult kõikidesse vahenditesse, kostüümidesse ja tehnikasse, mis Õpilase käsutusse antakse.

5.9 Õpilane on Shaté Tantsukooli esindaja nii võistlustel, esinemistel kui eriprojektides. Õpilane kohustub oma käitumises järgima Tantsukoolis kehtestatud Tantsija hea tava, austama Tantsukooli väärtuseid ning käituma viisakalt nii Tantsukoolis, võistlustel kui muudel sündmustel.

5.10 Välisvõistlustel ja suurprojektides osalevatel Õpilastel on kohustus omada Tantsukooli esindusvormi (täpsem info Tantsukooli kodulehel).

5.11 Teistes tantsugruppides või tantsuhuvikoolides samaaegne osalemine ja/või nende nime all võistlemine on lubatud ainult kokkuleppel Tantsukooliga. Ilma kooskõlastuseta võib Õppija alati osaleda ühekordsetes töötubades, kursustel ja koolitustel, mis on suunatud tantsija oskuste ja taseme tõstmisele.

5.12 Õpilane peab austama koreograafia autoriõigusi, Tantsukoolis õpitud koreograafia kasutamine väljaspool Tantsukooli õpet, s.h kolmandatele isikutele edasi õpetamine ja avalik esitamine ilma eelneva kooskõlastuseta ei ole lubatud.

  1. ÕPILASE ESINDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1 Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase õppetegevuse, õppekavade ja õppeprotsessi kohta. Õpilase esindajal on õigus saada soovitud detailsuse ja tihedusega tagasisidet Õpilase edasijõudmise kohta ning soovitusi edasiseks arenguks Õpilase tantsuõpetajalt, õppesuuna õppejuhilt või Tantsukooli direktorilt.

6.2 Õpilase esindajal on õigus olla kaasatud Tantsukooli sündmuste korraldamisse, teha ettepanekuid nii õppetöö kui kommunikatsiooni osas ning pakkuda ideid tantsuhuvihariduse mitmekesistamiseks.

6.3 Õpilase esindaja on kohustatud esitatud arvete alusel tähtaegselt tasuma Õppija eest Õppemaksu, mille suurus on edastatud õppeaasta alguses Stuudiumi ja kodulehe kaudu ning muud tingimused sätestatud käesolevas Lepingus punktis 4.

6.4 Õpilase esindajal on õigus Tantsukoolile tasutud õppemaksu summa enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.

6.5 Õpilase esindajal on kohustus tasuda Õppija õppega kaasnevate kulude eest (loetelu Lepingu punktis 4.6).

6.6 Õpilase esindaja peab õpilase õppetegevuses osalemise kinnitama Õppija sissekirjutusjärgse kohaliku omavalitsuse loodud online keskkonnas vastavalt Tantsukooli poolt edastatud juhistele.

6.7 Õpilase esindaja on kohustatud tagama Õpilasele tantsutunniks vajalike riiete ja jalanõude olemasolu.

6.8 Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõikidest muudatustest Tantsukoolile edastatud isikuandmetes.

  1. TANTSUKOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1 Tantsukool kohustub planeerima, organiseerima ja kvaliteetselt läbi viima õppeprotsessi vastavalt EHIS-s (Eesti Hariduse Infosüsteemis) registreeritud Tantsukooli õppekavadele.

7.2 Tantsukooli õpetajad kohustuvad juhinduma oma töös professionaalsest tavast, õpetaja kutse-eetikast ja Tantsukooli väärtustest.

7.3 Tantsukooli õpetajatel on õigus teha valikuid erinevate võistluste, esinemiste ja projektide koosseisude osas.

7.4 Tantsukool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse §57¹ lõike 6 alusel.

7.5 Tantsukoolil on õigus teha õppetöö, esinemiste ja eriprojektide käigus Õpilastest foto- ja videojäädvustusi. Tantsukoolil on tähtajatu õigus kasutada tehtud foto- ja videomaterjale oma Tantsukooli tegevuse tutvustamisel ja reklaamimisel Tantsukooli poolt valitud viisil. Juhul kui tehtud foto- või videosalvestus häirib Õppijat või Õppija esindajat, eemaldab Tantsukool selle oma kanalitest.

7.6 Tantsukool töötleb lepingus Tantsukoolile avaldatud Õpilase ja Õpilase esindaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

  1. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1 Leping lõppeb:

8.1.1 Õpilase esindaja soovil, täites selleks lepingu lõpetamise avalduse. Lepingu lõpetamise etteteatamise tähtaeg on üks kalendrikuu. Näiteks täites lepingu lõpetamise avalduse 15. märtsil lõpeb leping 1. mail. Juba tasutud aastamaksu osas, mis jääb pärast lepingu lõppemist, tehakse Õppija esindajale tagasimakse. Leping lõppeb, kui Tantsukoolile on tasutud kõik võlgnevused (õppemaks, võistlustasud, kostüümitasud jt õppega kaasnenud kulud). Kuni lepingu lõppemiseni tuleb Õpilase esindajal tasuda õppe eest olenemata sellest, kas Õpilane Tantsukoolis enam faktiliselt õpib või mitte.

8.1.2 Tantsukoolil on õigus Õpilane Tantsukoolist välja arvata, kui Õpilane kahjustab Tantsukooli mainet või vara, rikub süstemaatiliselt Tantsukooli põhikirja, puudub põhjuseta õppetööst pikema aja vältel või kui Õpilase kaks järjestikust õppemaksu osamakset on tasumata. Tantsukoolil on õigus Õppija Tantsukoolist välja arvata, kui Õppija või Õppija esindaja ei austa Tantsukooli väärtusi või suhtuvad lugupidamatult Tantsukooli töötajatesse.

8.1.3 Tantsukooli tegevuse lõpetamisel.

8.2. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

  1. MUUD TINGIMUSED

9.1. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.