Väärtused

Väärtused 2018-03-16T10:41:01+00:00

shate-t2hekesed_element_v2ike

Shaté Tantsukooli ühised väärtused:

LOOVUS

Shaté Tantsukooli jaoks on väga tähtis nii meeskonna kui tantsijate loovus ja selle arendamine. Peame tähtsaks avatust uutele ideedele, eksperimenteerimist, julgust eksida ja sellest õppida.

Tähtis on anda kõigepealt uuele ja tundmatule võimalus ja alles siis otsustada, kas see meeldib. Toetame igati tantsija isikliku tantsukeele kujunemist ning julgust ja enesekindlust oma tantsulise eneseväljendusega eksperimenteerida.

Tantsutunnis mitmekülgsete meetoditega toetatud loovus tuleb kasuks ka muudes eluvaldkondades – julgus olla Sina ise, oskus leida uusi lahendusi, otsida oma teed ning läheneda mänguliselt erinevatele elusituatsioonidele.

TANTSIJAKESKSUS

Igas meie tantsijas on midagi imetlusväärset. Meie õpetajate soov on leida üles iga tantsija tugevused ning luua võimalused nende arendamiseks. Tähtis on kuulata üksteist, leida aega individuaalse tagasiside andmiseks ning varieerida tunni sisu vastavalt osalejate edasijõudmisele.

Tantsijakesksusele aitavad kaasa meie tantsijate teadlikkus oma soovidest ning tegevuse mõtestatus – oskus vastata küsimusele MIKS mulle meeldib tantsida. Teadlikud tantsijad on heas kontaktis iseendaga, oskavad ise oma teekonnal eesmärke seada ning julgevad küsida abi nende poole pürgimisel.

ARMASTUS

Kõige alus on armastus tantsimise ja tantsumaailma vastu, armastus ja hoolimine üksteise suhtes ning selle väljendamine tegudega. Paneme suurt rõhku heade suhete hoidmisele grupis – Tantsukool on koht, kuhu alati tahad tulla ja kus läheb tuju heaks ka siis, kui on olnud väga raske päev.

Armastamine tähendab ka aktsepteerimist – me kõik oleme erinevad ning see teebki meist ühe erakordselt ägeda ja värvika perekonna. Armastus tähendab ka tänulikkust, üksteise märkamist ja tunnustamist. Kiitust ja tänulikkust ei saa kunagi olla liiga palju!

ARENG

Pidev areng on lahutamatu osa Shaté Tantsukoolist – seda nii meeskonna, kooli kui iga tantsija isiklikku arengut silmas pidades. Meie jaoks on väga tähtsal kohal pidev enesetäiendamine ja töö iseendaga. Me usume, et kõik anded on arendatavad ning toetame kasvule suunatud mõttemustreid (Growth Mindset).

Tantsija arengu aluseks on sisemine motiveeritus, avatus uutele väljakutsetele, sihikindlus ja järjepidevus. Head asjad võtavad aega!

Kooli kui tervikut silmas pidades tähendab areng uute suundade avamist ja pidevat õppekava täiustamist vastavalt õpilaste ootustele ja uutele suundadele maailmas. Me oleme koostöö-usku – põnevad koostööprojektid teiste organisatsioonide, artistide ja kunstiliikidega pakuvad alati uusi väljendusvorme ja arenemisvõimalusi.

Väärtustame kõrgelt tantsijate mitmekülgsuse arendamist. Tugev tantsutehniline baas kujuneb balleti, iluvõimlemise ja jazztantsu tehnikate pinnalt, sellele lisanduvad erinevate tantsustiilide õppimise käigus omandatavad spetsiifilised oskused ja tunnetus.

MITMEKÜLGSUS

Mitmekülgsus väljendub nii erinevate tantsustiilide õppimises, improvisatsiooni, tantsutehnika ja koreograafia põimimises tantsutundides kui ka võimaluses panna ennast proovile nii grupitantsija kui sooloartistina ning avastada nii tantsuspordi kui tantsukunsti võlusid.

Tantsukooli tegevused ei jää ainult treeningsaali piiridesse – tantsijad on kaasatud arvukate projektide läbiviimisesse ning on ise paljude ettevõtmiste algatajad.

Mitmekülgsus aitab laiendada nii tantsijate kui tantsuõpetajate mugavusstooni ning loob platvormi värskete ideede tekkimiseks.

shate-t2hekesed_element_v2ike